Leveringsvoorwaarden

MeilingWeesie

  • biedt zijn trainingen, coaching en workshops aan overeenkomstig de beschrijving op de website
  • stelt alles in het werk om de met u overeengekomen doelstellingen te realiseren;
  • verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door uw organisatie en uw medewerkers ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
  • stelt zich zodanig op dat het belang van de opdrachtgever en haar medewerkers centraal blijft staan;
  • verplicht zich strikt aan de overeengekomen data te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
  • brengt de opdrachtgever c.q. deelnemers zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte indien MeilingWeesie door overmacht een training niet kan uitvoeren . In onderling overleg wordt overeengekomen hoe te handelen (vervanger, verschuiven data, annuleren etc.). Bij annulering wordt het reeds overgemaakte bedrag binnen 10 dagen teruggestort.
  • stuurt twee weken voor de start datum het definitieve programma naar de opdrachtgever c.q. deelnemers.

Kwaliteit en klachtenreglement

Meilingweesie doet er alles aan een goede kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Mocht u desondanks klachten hebben ten aanzien van onze kwaliteit, dan horen wij dat graag (per telefoon of mail, richten aan Judith Meiling) Na ontvangst neemt Judith Meiling binnen twee weken  contact met u op, binnen 4 weken komen we met een voorstel. Mocht dit onverhoopt binnen deze 4 weken niet lukken omdat meer onderzoek nodig is, dan ontvangt u daar binnen twee dagen bericht over met toelichting en een indicatie wanneer u wel een voorstel tegemoet kunt zien. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt in beroep tegen dit voorstel bij de vereniging Ethische kring voor Trainer, Adviseurs, Coaches en Therapeuten (EK-TACT). Judith Meiling is daarbij aangesloten. De Ethische Kring richt zich op het actief bevorderen van ethisch verantwoord werken en stimuleren van professionele kwaliteit. Hun oordeel is bindend. Op de website kunt u de klachten(beroeps)procedure vinden.  www.ethischekring.nl

Betalingen

Alle betalingen dienen twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag voldaan te zijn. U ontvangt daarvoor een factuur waarin de wijze van betalen is weergeven. Bij coaching stuurt Meilingweesie  na elke maand een factuur.

Annulering

Na ontvangst van uw inschrijving gaat een termijn van 14 dagen bedenktijd in werking. Gedurende die tijd kan u uw inschrijving kosteloos annuleren. Indien daarna de inschrijving ongedaan moet worden geldt de volgende regeling:

  • tot 5 weken voor aanvang: 33% van de kosten
  • tot 4 weken voor aanvang: 67% van de kosten
  • binnen 3 weken voor aanvang: 100% van de kosten

Deelname

Als deelnemer neemt u op eigen risico deel aan de training. Als u bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wilt doen, bent u niet verplicht deze oefeningen te doen. De trainers zijn niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

Auteurs- en eigendomsrecht

Zonder voorafgaande toestemming mag niets uit ons (les)materiaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Van het door MeilingWeesie verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden.

image_pdfimage_print