Disclaimer

van MeilingWeesie
Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van onze website stemt u in met de bepalingen van deze disclaimer.

Gegevens voor algemene informatie

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Aan alle op deze website aangeboden informatie of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MeilingWeesie geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. We hebben deze website met zorg samengesteld en we onderhouden hem met zorg. We beseffen echter dat er informatie op de website kan staan die niet correct is. Daarvoor bieden wij u op voorhand onze excuses aan. Graag vernemen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd, verwijderd en/of aangepast.

Wijzigen website

MeilingWeesie kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. MeilingWeesie mag de website en de gegevens op deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. MeilingWeesie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Informatie van derden

Op de website van MeilingWeesie kan, al dan niet door middel van logo’s of hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. We hebben dergelijke informatie niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. MeilingWeesie aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eigenaren secundaire informatie

MeilingWeesie heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. We verzoeken deze personen contact met ons op te nemen. Dan kunnen we het materiaal van de website verwijderen, of kunnen we een regeling treffen voor het blijvende gebruik van het materiaal.

Privacy

MeilingWeesie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker in welke vorm dan ook aan MeilingWeesie verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die u aan MeilingWeesie verstrekt via de websites of per e-mail, gebruiken we uitsluitend ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen en inschrijven van deelname. We verstrekken deze gegevens niet aan derden. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door MeilingWeesie, neem dan contact op met ons op.

Opslaan van informatie

U mag alle informatie van deze website opslaan voor eigen gebruik. De op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, uitsluitend na schriftelijke toestemming van MeilingWeesie. De informatie van deze website mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Vrijwaring

U zult MeilingWeesie beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

E-mail disclaimer

De informatie in onze e-mails is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van de e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u een e-mail abusievelijk heeft ontvangen, wilt u de afzender dan op de hoogte brengen en het originele bericht vernietigen. MeilingWeesie is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/ of in verband met alle gevolgen en/ of schade van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.

Vragen, opmerkingen en klachten

Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over onze website? Neem dan contact met ons op via info@judithmeiling.nl.

image_pdfimage_print